Wójt z absolutorium

Data: 26.06.2024 r., godz. 08.55    Liczba odwiedzających: 289
Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski złożył pełne sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2023.

Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski z absoloturium.


Podczas Sesji Rady Gminy Belsk Duży, która odbyła się 20 czerwca 2024 roku Wójt Władysław Piątkowski złożył pełne sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2023. Tego dnia belscy radni zapoznali się również z informacjami o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanowisku Komisji Rewizyjnej. Wysłuchali także sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SPZOZ Belmed za ubiegły rok.


Wniosek o udzielenie absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna, a Rada Gminy po zapoznaniu się i jego rozpatrzeniu udzieliła go Wójtowi Gminy Belsk Duży - Władysławowi Piątkowskiemu. Za było dziesięciu radnych, czterech wstrzymało się od głosu, zaś jeden był nieobecny. Radni ponadto czternastoma głosami „za” podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia włodarzowi naszej gminy wotum zaufania.


Przyjęte przez radnych uchwały zakończono brawami, które były podziękowaniem zarówno dla Wójta Gminy Belsk Duży - Władysława Piątkowskiego, jak i dla Skarbnik Gminy - Hanny Grotek oraz pracowników Urzędu za trud pracy włożony w realizację zadań. 


Gratulacje włodarzowi gminy składali w imieniu rady: jej przewodniczący Zbigniew Byrski oraz wiceprzewodniczący: Mariola Konarska i Radosław Szewczyk. Włodarz belskiej gminy podziękował natomiast za działania na rzecz rozwoju Gminy Belsk Duży w swoim krótkim wystąpieniu.


Urząd Gminy w Belsku Dużym