Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Liczba odwiedzających: 6623

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Dyrektor – Maria Walewska- Żółcik
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży
Tel./fax: /48/ 661 02 86
e-mail: gzopo@belskduzy.pl
http://bip.gzeas.belskduzy.pl/

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym – w skrócie GZOPO – jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Gminy w 1996 r. Uchwałą Nr XVI/104/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym, przekształcony potem w GZOPO w roku 2016.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: od godz.7.30 do godz. 15.30

Skład osobowy:
Dyrektor – mgr Maria Walewska – Żółcik
Główny Księgowy – Nina Kowalska
Krzysztof Kowalski

Jednostki, dla których GZOPO wykonuje obsługę finansowo- księgową:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach
- Publiczne Przedszkole w Starej Wsi
jak również oddziały klas „0” we wszystkich szkołach podstawowych i świetlice dziecięce,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.

Zadania:
Szczegółowy zakres zadań jednostki określa jego Statut.

Należy do nich m. in.:
- Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szkół, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
- Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i świadczeń socjalnych.
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
- Organizowanie dowozu uczniów do szkół.
Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
- Opracowywanie planów, sprawozdań oraz informacji z zakresu zadań oświaty.
- Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół oraz komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli
- Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Belsk Duży.

Informacja dla niepełnosprawnych o dostępności budynku:
Budynek odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych: wejście jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. Posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów). Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. Przed budynkiem są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na zdjęciu: wejście do siedziby GZOPO w Belsku Dużym